all risk autoverzekering kosten

De Beste Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de verzekering van je autoannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering overhet algemeen binnen een maand stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je huidigeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering stopzetten omdat jeverzekeraar eenverhoging van de premiedoorvoert of de ordinairevoorwaarden heeft aangepast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn beëindigen.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een aanrijding, maar ondermeer ook een probleem met jeautobedrijf. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen betaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald.Dit geldt echter niet voor alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer men een nieuweauto heeft gekocht. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: de beste autoverzekering

Scroll to top