Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd alvorens je begint met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er één gaat afsluiten.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitin het algemeenper slot van rekening watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • De WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. ernaast ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtgevaar en gebrekenbij hoogrisico sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de AVP alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u gedekt op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het voordeligste bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendekenmerken kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwgebreken melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll to top