Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Aegon Aansprakelijkheidsverzekering

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aegon aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.ook ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al snel op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De premie die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er 2 soortenverzekeringen te onderscheiden: debescherming voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de kosten daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel nare consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in geval van eenongeval.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar tevens dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestordinairemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aegon aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll to top