inboedelverzekering ing

Aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle verplaatsbare eigendommen in je huis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je computer, of een bankstel met waterschade. Let er op dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen simpele voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel engemakkelijk via deze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeuzemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze suggestiesvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in de regel berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verscheidene soortenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Daarnaast hangt de kosten dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is ook de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntbesparen op uwkosten voor de inboedelverzekering,gebruikt u in enkele stappen ensnelen simpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, vaak onderdeel van de woonverzekering, is geenoverbodige luxe. Glasschade zit tenslotte in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen tevens nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Bekijk onzekeuzehulp Woonverzekering met ofzonder glasbescherming om te zien of hetverstandig is om glas mee te verzekeren.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas dektdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. trouwens kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een onverwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder andere, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken betalen. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14twaalf maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbeste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inboedel heeft metbijvoorbeeld een kostbarebundelof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag altijd meer dan 1offertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetmaximale bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de dekkinggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldbesparen. Een ongelukje zituiteindelijk in een klein hoekje als je lopende een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de dekking bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder andere enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll to top